vu thi trang在击败世界排名第15位的球员时创造了一种“地震”

vu thi trang在击败世Jiè排名第15位的球员时创造了一种“地震”
  负责管理内容的Rén:nguyen huy hoan

  通用Wǎng站的许可证:1749/GP-TTTT
Hé内信息于2017年4月28日发布

  交易地址:12号公寓,木兰6(ML6-12),Vinhomes绿湾市区,
Me Tri Ward,Nam Tu Liem区,河内

  电话:0847 100 247 /电子邮件:

  总部:4Lóu,星座 – 星Tǎ,
Duong Dinh nghe街 – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-河内